Åbent brev vedr. danske børn i udenlandske flygtningelejre

FAU har den 19. juli 2019 sendt nedenstående åbne brev til Udenrigsministeren, Justitsministeren og Udlændinge- og Integrationsministeren:

Vedr.: Danske børn i udenlandske flygtningelejre

Åbent brev til Udenrigsministeren, Justitsministeren og Udlændinge- og Integrationsministeren.

Kære ministre

Foreningen af Udlændingeretsadvokater, som er en forening af advokater, der blandt andet beskæftiger sig med udlændingeret og menneskerettigheder, retter hermed henvendelse til jer.

I er alle ministre i en regering, der ønsker at overholde grundloven. Danske statsborgere hører til i Danmark, og hvis de er i nød i udlandet, så må de have den fornødne hjælp, hvilket danske statsborgere oftest får.

Det er derfor ganske uhyggeligt og ikke retmæssigt, at der i dag sidder danske børn i flygtningelejre i Syrien, og ikke kan komme hjem, fordi deres forældre på større eller mindre vis har tilsluttet sig IS, eller på anden måde har forbrudt sig mod dansk lovgivning.

Da børnene er danske statsborgere, har vi en forpligtelse til at få dem hjem og tage vare på dem.

Hvis de skal hjem sammen med forældrene, og disse har gjort noget, der er strafbart, så må de naturligvis retsforfølges efter de almindelige regler. Men børnene kan ikke undgælde for forældrenes synder.

På Foreningen af Udlændingeretsadvokaters vegne

Jytte Lindgård

Formand

Brev til Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg

Udlændinge- og Integrationsministeriet sendte fredag den 21. december 2018 kl. 15:15 et stort anlagt ændringsforslag i forbindelse med det såkaldte paradigmeskifte til høring, med en høringsfrist til den 18. januar 2019. Lovforslaget var på 278 sider.

Til FAU’s forundring blev lovforslaget allerede fremsat den 15. januar - tre dage før udløbet af høringsfristen. Lovforslaget kan findes her: http://www.folketingstidende.dk/samling/20181/lovforslag/L140/index.aspx

I FAU er vi dybt bekymrede for den demokratiske proces, og har derfor skrevet et brev til Inger Støjberg, som kan læses ved at trykke her.

Høringssvar afgivet 2.1.19

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Præcisering af, at tro, kulturelle forhold og lignende ikke kan tillægges formildende betydning ved straffens fastsættelse). Læs høringssvaret ved at trykke her

Høringssvar afgivet 5.10.18

FAU har den 5. oktober 2018 afgivet høringssvar vedrørende Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Henlæggelse til kommunalbestyrelserne af ceremoniel underskrivning af grundloven mv., forhøjelse af gebyr for ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation samt fastsættelse af nærmere regler om udlændinges fravær i undervisning i dansk m.v.)

Læs høringssvaret ved at trykke her.

Høringssvar afgivet 30.10.18

Foreningen af Udlændingeretsadvokater har den 30. oktober afgivet høringssvar vedrørende Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om dansk indfødsret og lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Ændring af reglerne om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge, justering af klageadgang i sager om frihedsberøvelse, præcisering af reglerne vedrørende politiets visitation af udlændinge ved udsendelse, kompetenceændringer som følge af nedlæggelse af Statsforvaltningen mv.)

Læs høringssvaret ved at trykke her.